Varukorg Till kassan
0 varor, 0 kr

INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

Denna integritetspolicy avseende integritet och marknadsföring beskriverhur OhlssonsTyger & Stuvar Aktiebolag (nedan kallat Ohlssons Tyger), org. nr 556220-8180, Gräddvägen 29, 906 20Umeå, e-mail: webbshop@ohlssonstyger.se, samlar in, använder, lämnar ut ochlagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då OhlssonsTyger tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrigkontakt med Ohlssons Tyger, såsom besök på webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig
Ohlssons Tyger är personuppgiftsansvarigför Ohlssons Tygers behandling av dina personuppgifter och ansvarar för attsådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vårwebbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för informationmåste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Ohlssons Tyger samlar in ochbehandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Ohlssons Tygerswebbplats, besöker Ohlssons Tygers webbplats eller när du på annat sätt harkontakt med Ohlssons Tyger.

3.3 Ohlssons Tyger samlar in uppgifterdu lämnar till oss, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med OhlssonsTygers webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ettmail eller klicka på en länk.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Ohlssons Tyger samlarin och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Ohlssons Tygers webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Ohlssons Tyger behandlar dinapersonuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Ohlssons Tyger dinapersonuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Ohlssons Tygers och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag förmarknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik,affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varoroch tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Ohlssons Tyger baserar behandlingenav dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det häravsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dinapersonuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller somKontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunnafullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenkladadministration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar viäven uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vårhemsida, din interaktion med Ohlssons Tyger samt ditt intresse av våraerbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande atttillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling avpersonuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning.Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skickaerbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsadsegmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Ohlssons Tygerbehandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning ochutför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Ohlssons Tyger haen rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller tillexempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunnauppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Ohlssons Tyger, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Ohlssons Tygers varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Uppgifter om dina inköp

Två år efter att du senast varit aktiv hos Ohlssons Tyger, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endastså länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamålsom uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. OhlssonsTyger kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följalagkrav eller för att bevaka Ohlssons Tygers rättsliga intressen, t.ex. om detpågår en juridisk process.

8.2 Ohlssons Tyger sparar uppgifter omkunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp ellerpå annat sätt integrerat med Ohlssons Tyger.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Ohlssons Tyger kan komma att lämnaut dina uppgifter till tredje part, såsom leverantörer av betal- ochkommunikationstjänster.

9.2 Tredje part som Ohlssons Tygerlämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information omen kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte attsälja och marknadsföra Ohlssons Tygers tjänster och produkter eller i syfte attleverera tjänster med anknytning till Ohlssons Tygers avtal med dig som kund.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma attlämnas ut av Ohlssons Tyger om det är nödvändigt för att följa gällande lagkraveller krav från myndigheter, för att tillvarata Ohlssons Tygers rättsliga intresseneller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andrasäkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Ohlssons Tyger kan komma attöverföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av OhlssonsTygers leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Ompersonuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Ohlssons Tygervidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddadeoch även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överförapersonuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dinapersonuppgifter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Ohlssons Tyger har rätt att när somhelst ändra Integritetspolicyn. Ohlssons Tyger kommer i sådant fall underrättadig.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Ohlssons Tyger har därför vidtagit desäkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mototillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter om dig som kundsparas i  en databas som är skyddad genombehörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Ohlssons Tyger ansvarar för attdina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Ohlssons Tyger kommer på dinbegäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera ellerkomplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga ellermissvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Ohlssons Tyger kommer attunderrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligtpunkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samtbegränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet.Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dinapersonuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart formattill en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända motpersonuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om duinvänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen omdet finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dinaintressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dinapersonuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända motsådan behandling genom att skicka ett mail till webbshop@ohlssonstyger.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandlapersonuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuellaklagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vicookies.

14. Kontaktinformation
14.1 Tveka inte att kontakta oss via webbshop@ohlssonstyger.se om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dinapersonuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.